زخم پای دیابتی

زخم پا عامل الی قطع عضو در دنیا بعد از تصادفات میباشد

هر 20 ثانیه یک نفر پایش رو در اثر زخم پای دیابتی از دست میدهد

علت زخم دیابتی ایجاد اختلال در خونرسانی و اعصاب انتهایی اندام ها میباشد . با بروز نوروپاتی دیابتی اختلال حس در پاها به وجود آمده وباعث میشود فرد متوجه گرما / سرما / فشار اضافی و گاها اشیای نوک تیز نشده و باعث بروز زخم در ان افراد میشود

اختلال در عروق اندام های تحتانی افراد دیابتی باعث اختلال در خونرسانی پاها شده و بروز زخم های دیابتی را تشدید میکند

در درمان زخم دیابتی عوامل مختلفی دخیل بوده من جمله کنترل قند خون / کنترل عفونت ناحیه درگیر / افتراق زخم عروقی از زخم نوروپاتیک / پانسمان مناسب/ افلودینگ و….

بنابراین مهمترین اقدام در هنگام مواجهه بازخم دیابتی مراجعه به مراکز درمانی معتبر و پرهیز از خود درمانی هست

قانونی که در مورد زخم های مزمن وجود داره این هست که زخمهای طول کشیده بیش از 3 ماه مزمن محسوب شده ودر اغلب موارد همراه با عفونت بافتهای عمقی من جمله استخوان و مفاصل بوده که دشواری درمان رو چندین برابر میکند و گاها مجبور به قطع اندام میشویم