بخش پزشکی

بخش پزشکی کلینیک دیابت آبشار مشهد

در این بخش بیماران توسط پزشک دوره دیده دیابت ویزیت می شوند و کنترل قند خون، فشار خون و بررسی عوارض مربوط به دیابت در هر ویزیت انجام می گردد.

در کلینیک تخصصی دیابت آبشار به طور سالیانه بررسی پای بیماران از نظر وجود عوارض عروقی و عصبی و همچنین بررسی کلیه ها، چشم ها و قلب انجام می گردد.