بخش پرستاری

بخش پرستاری کلینیک دیابت آبشار مشهد

در این پرستار دوره دیده دیابت تمامی بیماران را ویزیت نموده و اندازه گیری قد، وزن، فشار خون، قند خون و بررسی پاهای بیمار در هر ویزیت انجام می گردد