بخش روانشناسی

در این بخش بیماران توسط روانشناس بالینی ویزیت شده و مشکلات روحی و روانی دخیل بر کنتر دیابت توسط ایشان شناسایی شده و راهکار درمانی ارائه می گردد