بخش تغذیه

در این بخش بیماران توسط متخصص تغذیه ویزیت می شود و رژیم غذایی و ورزشی جهت آنها تنظیم می گردد